About us

История:

Енергиен център София ООД (SEC) е създаден през 1997 година като приемник на Центъра по енергетика на Европейската Общност (основан през 1992г.) и е натрупал значителен опит в прилагането на европейски енергийни проекти в България. През този период Центърът е участвал успешно в различни програми и дейности на Европейската Комисия, между които: PHARE, THERMIE, SYNERGY, SAVE, ALTENER, FP4, FP5, FP6,FP7, IEE, ERASMUS, INTERREG, HORIZON 2020 и други.

За да можем да даде най-доброто при всеки проект и задача, Центърът разполага с малка постоянно действаща координационна група от високо-квалифицирани специалисти и привлича експерти в съответствие със специфичните изисквания на проектите.

Мисия:

По-рационалното използване на енергийните ресурси и намаляването на вредните за околната среда емисии, като същевременно се задоволява нарастващото търсене на енергия, са в основата на дейността на Енергиен център София.

Енергийната ефективност при крайния потребител (сгради, индустрия, и т.н.), ко-генерацията, широкото използване на слънчевата, вятърната и био-енергията са сред приоритетните дейности на Центъра.

Енергиен център София следва политиката на Европейския Съюз за поощряване и внедряване на нови технологии за чисто използване на енергията в местен, регионален и национален мащаб с цел постигане на устойчиво развитие.

Основни цели:

 • Да подпомага внедряването на нови и ефективни европейски енергийни технологии;
 • Да поощрява сътрудничеството с европейски партньори;
 • Да информира относно новите финансови схеми за внедряване на енергийно ефективни решения и възобновяеми енергийни източници;
 • Да поощрява политиката за енергийна ефективност;
 • Да стимулира производството и потреблението на чиста енергия.

Услуги:

 • Подготовка, разработка, управление и приложение на енергийни проекти и програми;
 • Пазарни проучвания и оценки, в т.ч. потенциал за внедряване на енергийни технологии;
 • Енергийни одити и оценки в сгради и индустрия;
 • Дейности по обучение;
 • Поощрителни и информационни кампании;
 • Организиране на конференции, семинари, бизнес мисии, работни срещи и др.;
 • Изпълнение на демонстрационни проекти;
 • Общински инициативи;
 • Публикации;
 • Научни разработки.

Контакти и връзки:

 • В България Центърът поддържа активни контакти и връзки с държавни институции, местни и общински власти, университети и учебни заведения, асоциации, неправителствени организации, индустриални предприятия и др.;
 • Енергиен център София в процеса на работа по проекти на Европейската Комисия е създал и поддържа трайни контакти с организации и фирми от цяла Европа.

Членство в организации и сдружения:

 • Енергиен център София е един от учредителите на Българския Съвет за Устойчиво Развитие;
Bulgarian Green Building Council
 • Енергиен център София е един от учредителите на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА)
abea

Сдружение „Енергиен център София“

През 2008г. е регистрирано сдружение „Енергиен център София“. Целта на сдружението е да разшири обхвата на дейностите на центъра с оглед по-мащабното разпространение на идеите за устойчиво енергийно развитие и опазване на околната среда, и да сътрудничи с държавни и общински учреждения, както и други организации с оглед реализирането на проекти в съответствие с целите на Сдружението.

Дейности на Сдружението:

 • разпространяване на знания относно енергийна ефективност на сгради, както и насърчаване прилагането на технологии за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и внедряването на мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийното потребление, енергийни одити и проучвания ;
 • повишаване на енергийната ефективност в индустрията, прилагане на ко-генерация, хоризонтални енергийни технологии, енергийни оценки;
 • насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия: слънчеви колектори, биомаса и биогорива, фотоволтаични инсталации, водна, вятърна и геотермална енергия;
 • подобряване на енергийно управление;
 • подобряване на енергийна политика и планиране, финансови схеми.