EU Energy PovertyКонсултативния център на ЕС за борба с енергийната бедност цели изкореняването на енергийната бедност и ускоряване на справедливия енергиен преход на европейските региони, градове и села. Чрез предоставяне на местните власти и организации на гражданското общество на директна подкрепа, онлайн обучения и изследвания, и чрез изграждане на мрежа за сътрудничество от всички страни, заинтересовани да предприемат действия за борба с енергийната бедност в Европа.

Подход

Фокус на местно ниво

Подпомагане на властите и структурата чрез: насърчаване на действията на място, споделяне на добри примери, аргументи за управление отдолу нагоре, създаване на благоприятна среда

Създаване на взаимодействия между всички нива на управление

Национално (EPOV първа стъпка)
Регионални (участие в дейности за изграждане на капацитет)
Общински: от доставчика на енергийни услуги към координатора на дейностите
Общност: НПО, академични среди, енергийни агенции, гражданска инициатива

Подход на местно ниво – антени

Национални разпространители на услугите на КЦЕБ
Доставчик на подкрепа/изграждане на капацитет на национални езици
Национална точка за контакт за стратегически и практически обмен с КЦЕБ
Местен/регионален експерт (за директна подкрепа).

Основни резултати

Практически подход към енергийната бедност – ориентиран към действие

Проучвания > публикации – наръчници и ръководства
Подкрепа
Директна подкрепа чрез серия от покани
достъпна за всички подкрепа чрез обучения (присъствени и онлайн)
Информационно бюро
Разпространение (онлайн чрез уебсайта на КЦЕБ и чрез събития).

Основни резултати – проучвания

Изследване на показатели (двигатели, въздействие) за измерване и наблюдение на енергийната бедност
Проучване на инициативите и добрите практики за енергийна бедност
Онлайн карта на проекти и дейности за енергийна бедност в глобален мащаб
Казуси на местно ниво/най -добри практики за споделяне на знания
Наръчници за проекти

Основни резултати- подкрепа

Достъпна за всички подкрепа чрез:
Масивни отворени онлайн курсове (дълги и кратки обучения)
Кратки обучителни видеа
Присъствени мероприятия (на високо ниво, локални/регионални мероприятия и работни срещи)
Помощно бюро (info@energypoverty.eu)
Пряка подкрепа

Техническа подкрепа ще бъде предоставена на общините чрез две открити покани с регионален и тематичен подход.

Виж повече на https://energy-poverty.ec.europa.eu

up-stairs

UP-STAIRS -UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models

Проект UP-STAIRS:

 • Подпомага изграждането на енергийни общности чрез създаване на звена за обслужване на едно гише (One-Stop-Shops);
 • Изработва гъвкави бизнес-модели за обслужване на едно гише, които да подпомагат местните заинтересовани лица да работят заедно;
 • Улеснява участието на гражданите в енергийния преход;

Цели на проекта:

 • Ускоряване създаването на енергийни общности в пилотните региони;
 • Подпомагане на гражданите и общините за енергийния преход;
 • Тестване на нови модели за „обслужване на едно гише“ за местни колективни дейности при прилагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, които да подпомагат гражданите и другите местни заинтересовани лица да работят заедно;
 • Стимулиране прилагането на подобни модели в други региони на ЕС.

Очаквани резултати:

 • Създаване и тестване в реални условия на 5 звена за обслужване на едно гише за енергийни общности и местни енергийни инициативи;
 • Насърчаване на 66 милиона евро инвестиции в устойчива енергия (енергийна ефективност и ВЕИ);
 • Въвличане на 10 000 граждани-потребители в дейности за устойчива енергия.

Партньори по проекта са:

 • University College Cork – National University of Ireland (IERC), Ireland
 • Associació Ecoserveis (ECO), Spain
 • Енергиен център София (SEC), Bulgaria
 • GreenCom Networks (GCN), Germany
 • Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Poland
 • OÖ Energiesparverband (ESV), Austria
 • Barcelona Metropolitan Area (AMB), Catalonia/Spain
 • Cork City Council (CCC), Ireland
 • Община Асеновград (ASEN), Bulgaria
 • Ekubirojs (ESEB), Latvia
European Union
Проектът е финансиран по програма Хоризонт2020 на Европейския съюз с договор No 892037

За повече информация: About – UP-STAIRS (h2020-upstairs.eu)

Rhodoshop

Родошоп – пилотна програма за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност чрез създаване на Звено за обслужване на едно гише в региона на Родопите, България

Проектът е инициатива на шест общини в Родопския регион – Смолян, Баните, Чепеларе, Девин, Неделино и Златоград. Други партньори са:

 • Асоциация на родопските общини (АРО) – организация-домакин на звеното;
 • Енергиен център София – координация и упрвление на проекта;
 • GRE-Liege – изграждане на капацитет по оперативната дейност на звеното (обучение на персонала и текущо консултиране)

Екипът на звеното се състои от 4 служители от Родопския регион, избрани след конкурс с интервюта с опит в европейски проекти и в публичната администрация. Екипът е преминал една седмица обучение по технически и икономически аспекти на проекти за ЕЕ, както и по правните аспекти на ЗОП. Екипът разполага със средства за външна помощ – за енергийни одити, технико-икономически проучвания и правна помощ

Звеното съдейства на общините като:

Изготвя енергийни одити и технико-икономически проучвания за избраните от общините проекти;
Подпомага търсенето и получаването на финансиране в зависимост от организационните, административните, техническите, правни и финансови аспекти;
Съдейства на общините в изграждането на техническа, икономическа, правна и административна експертиза за проекти за енергийна ефективност;
Осъществява подготовката на проектите според изискванията на финансиращите институции, което допринася за по-лесното и бързо финансиране;
Чрез пакетиране на проектите допринася за преодоляването на пречките, свързани с малките размери на инвестициите.
European Union
Родошоп е получил финансиране от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации съгласно договор No 748425

За повече информация: https://rhodoshop.sec.bg/

Green Twinning

Проект Green Twinning (приключил 05.04.2014) е насочен към общински власти с основната цел да повиши техния капацитет за институционализиране на политиките за устойчиво развитие чрез обмяна на опит и побратимяване между местни власти от EU-12, които са с по-голям опит, и такива от EU-15, които са в позицията на обучаващи се.

Специфичните цели на проекта включват:

 • внедряване на интегрирани енергийни политики в дейностите на местните власти;
 • повишен технически и финансов капацитет в областта на устойчивата енергийна политика и внедряването;
 • договори за побратимяване между „начинаещи“ и „опитни“ общини, които ще действат и след приключване на проекта, и са фокусирани върху разработването и изпълнението на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници залегнали в планове за действие за устойчиво енергийно развитие;
 • разработване на екологично и социално приемливи планове за действие за устойчиво енергийно развитие които да се изпратят за одобрение от Съглашението на кметовете;
 • изпълнение на дейности от плановете за действие за устойчиво енергийно развитие и включване на водещи примери в Еталоните за отличие подчертани в Съглашението на кметовете;
 • популяризиране на Съглашението на кметовете сред общините.

В проекта участват партньори от няколко европейски страни, както следва:

Гърция:
Регионална асоциация на общини на Атика – координатор;
EXERGIA – консултант
България:
Асоциация на родопски общини
Енергиен Център София – консултант
Полска мрежа на общини „Energie Cités”
Румъния:
Община Гюргево
Агенция за енергийно управление на Хагрита – консултант
Словения:
Община Връхника
Институт по строителство и строителна физика – консултант
Испания – Енергийна Агенция на Рибейра – AER, консултант, отговарящ за връзката с напреднали испански общини
Проект Green Twinning е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.
Intelligent Energy Europe
Regions 202020

ENNEREG - Регионите проправят пътя към устойчива енергийна Европа

Проект ENNEREG е съвместна инициатива на общини и енергийни агенции за подпомагане подготвянето и прилагането на План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) и на инвестиции в ЕЕ/ВЕИ.

Екипът на пректа включва партньори от Гърция, Германия, Дания, Полша, Швеция, Испания, Португалия, България, Литва, Франция, ОК. От България – Енергиен център София и Община Силистра

Дейности и очаквани резултати:

Подготвен План за действие за устойчива енергия в общините с конкретни мерки/проекти и източници на финансиране;
База данни с вече приложени успешни проекти в общините – участници;
Срещи, разговори и обмяна на опит между общините-участици.
По-голяма готовност на общините за присъединяване към Конвента на кметовете.
Проектът е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.
Intelligent Energy Europe

Други проекти, свързани с общински инициативи, са:

SmartEnCity – Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe, за повече информация: енергийна политика и планиране

Зелени обществени поръчки в действие Green ProcA, за повече информация: енергийна политика и планиране

Buy Smart+ Зелени поръчки в Европа, за повече информация: енергийна политика и планиране

Increasing Capacities in Cities for Innovative Financing in Energy Efficiency, CITYnvest, за повече информация: схеми за финансиране