BioDieNet

„БиоДиНет“ е проект по Програма „Интелигентна енергия за Европа“ за подпомагане оползотворяването на използвано готварско олио за производство на биодизел.

Целта на проекта е да популяризира местното производство на биодизелово гориво за транспорт посредством активно участие на ключови местни действащи лица в над 10 европейски страни. Проектът е приключил на 31 декември 2009г.

В проекта участват 16 партньора от 10 страни-членки на ЕС, както следва:

 • Energy Solutions (North West London) – ESNWL (UK) – Координатор;
 • Ecofys b.v. – ECOFYS (NL)
 • North East London Energy Efficiency Advice Centre – NELEEAC (UK)
 • Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras – OEINERGE (PT)
 • ENERGIA E TERRITORIO S.p.A – ET (IT)
 • Agência Municipal de Energia de Sintra – AMES (PT)
 • Western Norway Research Institute – WNRI (NO)
 • Sofia Energy Centre – SEC (BG)
 • Innoterm Energetics—INNOTERM (HU)
 • Agència Energètica de la Ribera – AER (ES)
 • Province of Fryslân – FRYSLAN (NL)
 • Agency of Brasov for the Management of Energy & Environment – ABMEE (RO)
 • Brent Community Transport – BCT (UK)
 • Agenzia Veneziana per l‘Energia – AGIRE (IT)
 • Bundesverband freier Tankstellen e.V. – BFT (DE)
 • Federation of Scientific & Technical Associations –FAST (IT)
Проект BioDieNet е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.
Intelligent Energy
TranSolar

Проект TranSolar

Проект TranSolar е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.
Intelligent Energy

Проект TranSolar има за цел обмяна на опит между националните пазари на слъчневи топлинни системи в Европа. Основната цел на проекта е да предаде опита на най-развитите европейски страни към по-слабо развитите в областта на слънчевите топлинни системи, а също и да разпространи актуална информация за европейските стандарти, сертификата Solar Keymark и други сертификационни и поощрителни схеми.

В проекта участват следните организации:

Координатор:

Centre for Renewable Energy Sources

Партньори:

east-gsr

„Слънчеви топлинни приложения в Източна Европа с Гарантирани Слънчеви Резултати“, проект EAST-GSR

Проект EAST-GSR е подпомогнат от Програма Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) на Европейската комисия.
Intelligent Energy

Продължителността му е от 01.06. 2006 до 31.12. 2008.

Разпространяване на концепцията за ГСР

Възобновяемите енергийни източници и в частност топлинната слънчева енергия са ключови за намаляване на очакваното нарастване на консумацията на енергия в идващите години. Получаването на гореща вода от слънчева енергия е добре известен и удобен метод, имайки в предвид слънчевата радиация в страните от Източна Европа.

От началото на 90–те години професионалисти, работещи в топлинно–слънчевия сектор разработват колективни слънчеви системи за снабдяване с топла вода, използвайки качествено нов подход, отговарящ на съвременните нужди. Вече е възможно гарантирането чрез договор на техническите и икономическите резултати на слънчевата топлинна система с използване на процедурата за Гарантирани Слънчеви Резултати (ГСР). Това е приложено за първи път във Франция а впоследствие разпространено и в ЕС 15 с помощта на програмите Thermie и ALTENER.

За популяризиране на конкурентната употреба на топлинна слънчева енергия и за слагане началото на устойчиви национални пазари за топлинна енергия, проекта има 3 основни цели:

 • Усвояване и трансфер на качествения подход на ГСР в петте Източно Европейски страни партньорки.
 • Прилагане на пилотни проекти и технико икономически изследвания за доказване надеждността на колективните приложения.
 • Широко разпространяване и популяризиране на ГСР на всички потенциално заинтересовани инвеститори (специалисти по слънчева енергия, финансови институции, хора отговорни за взимане на решения в обществения/ частния сектор, крайни потребители) за увеличаване на доверието и премахване на съществуващите бариери за широка употреба на тази технология. Обучението и създаването на мрежи ще бъде неразделна част от действията по разпространението.

Очаквани Резултати:

 • Трансфер на хартата за ГСР, подобряване качеството на топлинното слънчево оборудване и на инсталациите;
 • Обучение на професионалисти за повишаване на познанията както за дизайна така и за работата на колективни топлинни слънчеви системи;
 • Насърчаване интегрирането на топлинни слънчеви системи в процеса на изграждане на конструкциите на сгради;
 • Внедряване на една цялостна телемониторингова система във всяка страна на съществуваща топлинна слънчева инсталация с теоретичен договор за ГСР и отворен достъп до резултати на тази система за да се демонстрира надеждността и да се повиши доверието в нея;
 • Извършване на технико икономически проучвания за слънчеви системи за битова гореща вода (БГВ) (с използване на договор за ГСР) за нови потенциални слънчеви системи и представяне на резултати и проекти на потенциални инвеститори, финансови институции и организатори;
 • Изграждане на мрежа и разпространяване на резултатите от проекта за насърчаване на потенциални клиенти и инвеститори да възприемат топлинната слънчева технология като достатъчно развита и надеждна;
 • Поощряване на този качествен подход на ниво ЕС 25.

В проекта участват следните организации:

Координатор:

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie, Франция

Партньори:

Biomass Partner

Партньорства за биомаса

Цел на проекта:

да се даде възможност за срещи и сътрудничество по възможностите за използване на биомаса между различните заинтересовани лица.

Дейности по проекта:

На местно ниво:

 • Подготовка на списъци с фирми, производители на оборудване за изгаряне на биомаса, също така производители на биогорива (пелети и брикети);
 • Популяризиране на концепцията чрез представяне на работни срещи и семинари;
 • Подготовка на брошура, съдържащ обща и специфична информация за налични биогорива, технологии и оборудване, институционална и законова рамка, икономически финансови и пазарни аспекти;
 • Представяне на информация за успешни проекти за отопление на биомаса- примери, вкл. в общини;

На международно ниво:

 • Подготовка на обща брошура с успешно приложени примери за отопление на биомаса в страните-участнички в проекта (Швеция, Австрия, Финландия, Германия, Франция, Великобритания, Белгия);
 • Срещи и посещения на обекти – българска делегация във Франция, Лион, 26-28 ноември 2006 – резултати и впечатления.

Резултати от проекта:

 • Повишаване информираността на заинтересованите институции относно наличието и предимствата на био-горива и оборудване за тяхното изгаряне за получаване на топлоенергия в България;
 • Показване на примери от други страни– как се прави там;
 • Прилагане на отопление на биомаса в обекти, вкл. общински, с цел пестене на разходи за течни горива и повишаване комфорта на обитателите.

Партньори по проекта:

 • Swedish Energy Agency (STEM), Sweden- Coordinator
 • Ö. Energiesparverband (ESV), Austria
 • Motiva Oy, Finland
 • Agentur für Zukunftsenergiesysteme GmbH, AZES, Germany
 • Rhonalpenergie Environment (RAEE), France
 • Sofia Energy Centre (SEC), Bulgaria
 • Severn Wye Energy Agency (SWEA), UK
 • National Industrial Fuel Efficiency Service Limited, Scotland, UK
 • Vito, Belgium
Проектът е финансиран по програма Интелиентна енергия за Европа на Европейския съюз с Договор No: EIE/04/095/S07.38583
Intelligent Energy

Bio-East

Strategy for the deployment of biofuels for transport in the Еastern European market

Цели на проекта:

 • Да оцени съществуващите публикации относно технологиите за биогорива
 • Да даде на страните участнички възможности да се запозбнаят с оптималните опции и стратегии за производство на биогорива в енергийния микс
 • Да изследва комбинациите от фискални и пазарни мерки за подкрепа на биогоривата на националите пазари
 • Да оцени потенциала за биогорива на четирите страни-участнички
 • Да подкрепи страните-участнички в увеличаването на дела на биогоривата като възможност за енергоснабдяване
 • Да поощри енергийното сътрудничество и търговия с биогорива на Източно-Европейските пазари

Партньори:

 • EXERGIA Energy and Environment Consultants, Гърция
 • BioAlcohol Fuel BAFF Service AB, Швеция
 • ELINOIL Hellenic Petroleum Company, Гърция
 • SEC Sofia Energy Centre, България
 • ENERO Centre for the Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania, Румъния
 • ICEET State Enterprise International Centre for Energy Efficient Technologies, Украйна
Проектът е финансиран по програма Алтенер на Европейския съюз с Договор: ALTENER-2002-014
Altener
Pellets for Europe

Пелети за Европа има за цел да подкрпи развитието на пазара на пелети в Европа

Специфични цели на проекта:

 • Да стимулира производството на пелети от дървесина и селскостопански отпадъци
 • Да стимулира използването на пелети за отопление и когенерация
 • Да подкрепи производството и използването на висококачествени и чисти пелети

Дейности по проекта:

 • Създаване на мрежи за пелеи в отделните страни-участници
 • Създаване на Европейска мрежа за събиране и разпространение на информация
 • Определяне на възможностите и бариерите пред Европейския пазар на пелети, както и стратегии за преодоляване на бариерите
 • Предоставяне на информация за пазарите на пелети в отделните страни и улесняване на тяхното интегриране
 • Оценка на положението на Европейския Р§Д сектор за пелети и улесняване на диалога между участниците в него.
 • Разработване на Ръководство за добри практики за производство и използване на пелети

Партньори по проекта:

 • dk-TEKNIK ENERGY & ENVIRONMENT- Coordinator
 • KanEnergi Sweden AB
 • ETA – Energia Trasporti Agricoltura
 • Institute for Energy and Environment
 • Swedish Bioenergy Association Service AB
 • Baltycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Technical Research Centre of Finland, VTT Processes
 • UMBERA GmbH
 • Ö. Energiesparverband
 • Zentrum für rationelle Energieanwendung und Umwelt GmbH
 • Renewable Heat & Power Ltd
 • Sofia Energy Centre
 • CARTIF
 • Energidalen i Sollefteå AB
 • WIP-KG
 • European Biomass Industry Association
 • Centre for Renewable Energy Sources
Проектът е финансиран по програма Алтенер на Европейския съюз с Договор No 2002-012-137-160
Altener
Sherpa

„Strategy to Promote Mountain Huts Renewable Energy Sources and their Rational Use Passing World Wide from Alps to Alps“, проект SHERPA

Проект SHERPA е подпомогнат от Програма Altener на Европейската комисия.
Altener

Продължителността му е от 2003 до 2005.

Цели:

 • Обобщаване на Европейската стратегия за устойчиво производство и разход на енергия в планинските хижи, включително финансови схеми и стратегии за разпространение;
 • Повишаване на осведомеността за ВЕИ и ЕЕ в сгради на различни обществени нива, включително политически ръководители, крайни потребители, туристи и т.н.;
 • Разпространение на Европейската стратегия в източно европейските страни и в цял свят за обмен на европейското знание и опит;
 • Нашата цел е да започнем от запад през Франция, Италия, Германия и да стигне на изток, след което да прекосим Хималаите, да обиколим земното кълбо с тази „вълна от общности на възобновяема енергия“, да изкачим Скалистите планини и Андите и да завършим с Пиренеите, връщайки „вълната“ обратно в Европа.

Очаквани резултати:

 • Ще бъдат разработени мерки за оценка на устойчиви планински енергийни системи от социална, техническа, икономическа и организационна гледни точки;
 • Европейски усилия за стандартизация (интегрирани в действия по целия свят);
 • Уебсайтове и брошура за Европейската стратегия за устойчиво използване на планинската енергия;
 • Съвместни бъдещи действия ще бъдат разработени на семинарите, представени на Европейската комисия и местните власти.

В проекта участват следните организации:

Координатор:

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie, Франция

Партньори:

SOL-MED II

Разширяване използването на Европейски слънчеви топлинни технологии в Средиземноморските страни, следвайки успешния модел на Гърция. Част Б: Италия, Франция, Румъния, България и Турция

Целите на проекта са:

 1. Създаване на механизъм за обмяна на информация, чрез който да:
  • Улесни потоците на информация между пазара, производителите на оборудване, властите и заетите с изследователска и развойна дейност за подгряване на вода от слънчеви източници в сгради, от Гърция и Кипър към другите страни.
  • Даде възможност за създаване на синергии в изследователската дейност, която се осъществява от страните-членки на ЕС;
 2. Изработване на работни документи, адресиращи въвеждането на избраните технологии, както и съответните законови и икономически аспекти
 3. Изработи препоръки по стратегиите към участниците на пазара за подкрепа на слънчевите топлинни техологии и тяхното по-широко изолзване в сгради, и да
 4. Поощрява ефективно използването на слънчеви топлинни технологии от крайните потребители.
Проектът е финансиран по Пета рамкова програма, Европейска Комисия, Генерална Дирекция Транспорт и Енергетика, Договор No.: NNE5/2002/86
Energie

Други проекти, свързани с ВЕИ, са:

Партньорство за ПОО за зелено и умно електричество в сгради VET4GSEB, за повече информация: Курсове за обучение

Продължаващо професионално обучение за придобиване на квалификация за инсталиране на геотермални и слънчеви системи GSSVET, за повече информация: Курсове за обучение

Обучение и сертифициране на инсталатори на фотоволтаични системи в Европа PVTRIN, за повече информация: Курсове за обучение

Производвство на електроенергия от ВЕИ и ко-генерация за малки предприятия и домакинства PERCH, за повече информация: Енергийна ефективност в домакинства