Lore Lca

Постигане на нисък разход на материали и енергия в строителството чрез прилагане на оценка на жизнения цикъл (ОЖЦ) при проектирането– проект LoRe-LCA

Project No FP7-ENV-2007-1-LoRE-LCA, 2008-2011 г., по програма

Seventh Framework
Buiding Idea

Идея на проекта:

 1. Сградите и градската среда използват 50% от материалите извлечени от земната кора.
 2. Сградите, през жизнения си цикъл, представляват най-големия консуматор на първична енергия- 50% и генерират 40% от всички емисии на парникови газове в Европа.
 3. Строителният отпадък представлява 25% от целия генериран отпадък.
 4. Строителния сектор има и значително икономическо въздействие (10 % от БВП на ЕС).
 5. Хората прекарват около 90% от времето в сградите.

За цялостна оценка на качествата на дадена сграда е необходимо тя да се разгледа като едно цяло с изискванията към функциите и характеристиките и. Клиентите задават изисквания към качествата на сградата от гледна точка на функционалност и технически характеристики. В последствие, през жизнения си цикъл, от суровини до строителен отпадък, една сграда има отражение върху околната среда и икономиката, както и върху здравето и комфорта на обитателите и. За да се види цялата картина на интегрираната характеристика на една сграда , тези отражения трябва да бъдат анализирани като сградата е обект на анализа както от гледна точка на екологични и икономически характеристики, така и от гледна точка на отражението и върху здравето и комфорта.

Най-важно за разбирането на новите или подобрени строителни технологии е наличието на прецизни инструменти за оценка. Инструменти като LCA (оценка на жизнения цикъл) позволяват количествено изразяване на отражението върху околната среда на жизнения цикъл, свързано с използването на много естествени и не-възобновяеми ресурси (вода, суровини, енергия и земя) и генерирането на отпадъци, показващо екологичното предимство на дадена технология. Разглежда се и потенциалното отражение върху човешкото здраве.

LoRe-LCA координира различни научни дейности с оглед прилагането на LCA в европейския строителен сектор. Техническата работа е фокусирана върху сравнение и подобряване на функционалните елементи, използвани за LCA за цялата сграда, повишавайки възможностите за сравняване на резултатите от оценките на различни сгради.

Цели а проекта:

 1. Да анализира потенциала и ограниченията на Европейските строителни норми върху енергийните характеристики на сградите и да се изготвят предложения за подобряването им с оглед опазване на околната среда, намаляване на потреблението на енергия, целесъобразното застрояване и пр.
 2. Да се проучат и сравнят различните методи за оценка на въздействието върху околната среда, използвани в различните страни, наблягайки на методите за оценка на жизнения цикъл, с оглед улесняване постигането на разбираема и практически използваема оценка, която да е полезна за потребителите.
 3. Да подпомогне дейността по стандартизация на CEN TC 350 и други инициативи, като се вземат в пред вид различните подходи и местните особености, и се допринесе за европейските дейности по хармонизация.
 4. Да се стимулира ползването на методологиите за оценка на жизнения цикъл чрез организиране на семинари и обучения за професионалисти.
 5. Да се решат методологични проблеми относно обхвата и границите на обследването чрез проучване на нуждите и целите на различните потребителски групи, и след това да се определят функционалните единици и качествените индикатори, като на пример здравословни и микроклимат, за да се осигури съпоставимост.
 6. Да се улесни сравняването на различни сценарии за взимане на по-добри решения при проектирането и да даде насоки за използване на данните за сравнителен анализ.
 7. Да се установят най-добрите практики за прилагане на оценка на жизнения цикъл при проектиране и избор на решение чрез анализ на примери и разглеждане на сградата/продукта като едно цяло.
 8. Прилагането на отворени стандарти за улесняване ползването на програми за оценка на жизнения цикъл като част от процеса на проектиране и да се предложат на клиента различни решения за опазване на околната среда.
Eco Building

Международен клуб „Eко-Билдинг” за разпространение на съвременни устойчиви европейски енергийни технологии в Европа и Китай

Проект № TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496, по програма

Sixth Framework
Eco Building

„Eко-Билдинг” клуб: нов подход при разпространението на научни и развойни резултати

Проектът предлага различен от обичайния пазарен подход, при който участниците на пазара са само получатели на съобщения. Новият подход – „Еко-Билдинг” клуб, представлява виртуална кръгла маса, около която производители и доставчици на технологии, както и проектанти ще бъдат основните действащи лица за навлизането на пазара на нови научни и демонстрационни достижения. Чрез координацията на екипа на проекта, членовете на клуба ще участват в:

 • Определянето на най-успешните за местния пазар резултати от научна и развойна дейности;
 • Доказването приложимостта на тези резултати в действителни проекти.

Целите на проекта са:

 • Популяризиране и широко разпространение на нови европейски научни и развойни постижения, както и на резултати от демонстрационни проекти в сферата на устойчивото строителство, които включват:
 • Нови енергийно-ефективни материали, които все още не се предлагат или са току-що пуснати на пазара;
 • Нови приложения на ОВ системи и технологии за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници в сгради;
 • Най-добри европейски демонстрационни проекти на екологични сгради .
 • Пряко включване на участниците на пазара в дейности за популяризиране и разпространение чрез създаването на виртуален „Еко-Билдинг” клуб. Дейностите включват:
 • Проучване на пазара с оглед интереса към прилагане резултатите от научна и развойна дейности;
 • Подбор на резултатите от научна и развойна дейности в зависимост от нуждите на местния пазар и бъдещото му развитие;
 • Подпомагане навлизането на пазара на научни и демонстрационни постижения чрез прилагане на пред-проектни проучвания на действителни обекти.

В допълнение пазарната промоция и представянето на научните и развойни постижения ще се проведат не само в Европа, но и отвъд нея. Конкретни разпространителни дейности ще се извършат и в Китай с прякото участие на китайски научен институт и асоциации от строителния сектор като партньори в проекта.

Nslic Building

Проекта ENSLIC BUILDING – енергоспестяване чрез насърчаване оценяването на жизнения цикъл на сгради

Проекта е подкрепен от програма Интелигентна Енергия за Европа, договор EIE/07/090/SI2.467609

Intelligent Energy

Основна идея:

 • Насърчаване прилагането методите на оценяване на жизнения цикъл (LCА)
 • Работа с експерти за изясняване на дискусионни въпроси свързани с прилагането на LCА в сгради
 • Изработване на указания и методология за прилагане на LCА при проектиране на нови сгради и преустройства на съществуващи такива
 • Представяне как LCА може да улесни сравняването на различни решения, представяйки отражението върху околната среда на различни варианти на жизнения цикъл на една сграда
 • Всеки партньор в проекта ще приложи LCА в няколко сгради
 • Подчертаване връзките и трансфера на данни със софтуерни продукти за енергийно сертифициране и стойностна оценка на жизнения цикъл (LCC)

Кратко описание на проекта:

Целта на този проект е да постигне допълнително намаляване на енергийното потребление при изграждането и експлоатацията на сградите чрез насърчаване прилагането на техники за оценка на жизнения им цикъл при проектирането на нови сгради и реконструкция на съществуващи. Дейностите по този проект ще се базират на информация от предишни научни разработки касаещи: проектиране на ниско-енергийни сгради, цялостно планиране, оценка на въздействието върху околната среда, устойчиво строителство и методи на оценка на жизнения цикъл, прилагани за сгради.

Проблеми, върху които се фокусира проекта:

 • В сградния фонд се консумира около 40% от крайното потребление на енергия в Европа. Влагат се огромни количества суровини и материали, за чието производство е изразходвана енергия.
 • Евтини и неефективни материали са често предпочинати поради краткасрочните им икономически предимства. Строителят спестява пари по този начин, но ползвателят ще плати висока цена под формата на високи сметки за отопление и климатизация.
 • Има множество пречки пред по-широкото използване на LCА от архитекти, проектанти и градостроители. Една от тези пречки е липсата на консенсус при избора на индикатори и методи за моделиране елементите на сградите и инсталациите.
 • Няма яснота какво е отражението на решенията, взети на етап проектиране, върху цялостното екологично отражение на жизниния цикъл на сградата.

Участници в проекта:

 • Координатор: фондация CIRCE, научен център за енергийни ресурси и потребление, Испания
 • Ecofys, консултантска компания, Холандия
 • SINTEF, фондация за научни и производствени изследвания към Норвежкия технологичен институт, Норвегия
 • ARMINES, център за енергия и процеси към висшето минно училище на Париж, Франция
 • CalCon, консултантска компания, Германия
 • KTH, Кралски технологичен институт, Факултет по градоустройство към Висшето училище по архитектура и строителство, Швеция
 • IFZ, Между-университетски научен център за технологии, работа и култура, Австрия
 • EMI, компания за контрол на качеството и иновации в строителния сектор, Унгария
 • SEC, Енергиен център София, консултантска компания, България

Coolregion

Проект Сооlregion популяризира енергийно ефективни решения на база ВЕИ както за пасивно, така и за активно охлаждане на сгради. Проектът предвижда проучване състоянието на пазара за охладителни системи и климатици в 8 страни с умерени климатични условия, между които и България, създаване на европейска мрежа от експерти за обмяна на опит, а също и представяне на успешни проекти и решения за енергийно ефективно охлаждане на различни видове сгради от страни като Германия, Холандия и Австрия.

Основните дейности по проекта са:

 • Проучване на състоянието в различните страни;
 • Наръчници за енергийно ефективно охлаждане (за България е на тема техники за пасивно охлаждане с автор Арх. Росен Савов);
 • Семинари и работни срещи;
 • Примери за енергийно ефективно охлаждане – активно и пасивно;

В проекта участват фирми и организации от 7 европейски страни: Германия, Австрия, Холандия, Франция, България, Полша и Словения

Intelligent Energy
Проект Coolregion е съфинансиран по Програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия.
isees

Проект ISEES: Подобряване на социалния диалог за енергийна ефективност в социални жилища

Проекта е подкрепен от програма Интелигентна Енергия за Европа, договор EIE/07/090/SI2.467609
Intelligent Energy

Наличието на подходящи и достъпни жилища е една от предпоставките за постигане на социално благополучие. Един от аспектите, които определят качеството на жилищата е енергоемкостта им. Голямата консумация на енергия в домовете и обществените сгради в страните кандидат-членки на ЕС в сравнение със средната консумация в ЕС се дължи на лошите енергийни характеристики на съществуващия сграден фонд, остарелите инсталации, проблеми с отчитането и формирането на сметките за консумираната енергия. Освен това, енерго-потреблението в сградите се влияе от индивидуалното поведение на потребителите и недостатъчните им познания за оптимизиране на тяхната енергийна консумация.

Цели на проекта:

Целта на този проект е да проучи влиянието на потребителското поведение върху консумацията на енергия в социалните жилища. Ще се разработят решения за внедряване на енерго-спестяващи мерки в социалните жилища, базирани на развитието на социалния диалог между потребители, жилищни асоциации, доставчици на енергия (като топлоснабдителни предприятия и компании за доставка на енергия) и общини с цел:

 • Да се определят проблемите свързани с енергопотреблението в социалните жилища (от гледна точка както на потребителите, така и на доставчиците на енергия);
 • Да се защитят от отпадане стойностни инфраструктури чрез разработване на възможности за увеличаване на ефективните енергийни доставки за тези жилища;
 • Да се предложат на собствениците подходящи технически решения и социално-икономически средства за оптимизиране на енергопотреблението в социалните жилища;
 • Да се оцени качеството на услугите, предоставени от енергоснабдителните предприятия и топлофикационните дружества;
 • Да се предложат конкретни решения за преодоляване пречките пред постигане на енергийно-ефективни социални жилища.

Резултати:

Очакват се следните преки резултати от проекта:

 • По-добро разбиране поведението на потребителите, тяхната мотивация и техните нужди от енергийни услуги, базирано на тестове на място в избран модел сгради и жилища в 5 държави;
 • Познание за социално-икономическото мислене, което стои зад индивидуалните процеси на взимане на решения;
 • Схема на модел за процес на обновяване на сгради за 5 участващи страни, при който са взети пред вид нуждите на обитателите и където наемателите/ собствениците са активно включени в разработването и изпълнението на мерките за подобрение;
 • Точни препоръки и помощни наръчници за наематели и собственици на жилища, даващи конкретни съвети за ефективно използване на енергията в сградите;
 • Набор от средства за ръководители в областта на жилищната политика (жилищни асоциации, общини, проектанти) и доставчици на енергия (като топлофикационните предприятия) за повишаване качеството както на социалните жилища, така и на енергийните услуги.

Партньори:

 • KWI, Австрия, координатор
 • CityPlan, Чешка Република
 • ECB, Словакия
 • ACE Group, Австрия
 • IFZ, Австрия
 • Енергиен център София, България
 • LEI, Литва
 • ESD, Великобритания

E-TOOL

“Оценка на енергийната ефективност на сгради – първа стъпка към тяхното обновяване”

Проекта E-TOOL е подкрепен от програма Интелигентна Енергия за Европа, договор EIE/04/239/S07.38676
Intelligent Energy

Целта на проекта:

е да се поощри внедряването на Директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за енергийните характеристики на сгради. Идеята е за тази цел да се създаде просто средство за определяне на енергийните характеристики на сгради, това средство да е приложимо в цяла Европа и да е фокусирано върху основните видове сгради.

Състояние на сградния фонд в България:

Около 60% от сградите в страната са изградени преди 1965г. Особеност при жилищните сгради е големият брой собственици на един жилищен блок. Положението се усложнява и от факта, че след 1990г. се наблюдава голямо разслоение в обществото и днес в един жилищен блок живеят хора с различни доходи, възможности и интереси.

Всички тези обстоятелства водят до лоша поддръжка на сградите, а един цялостен ремонт е трудно осъществим. Като следствие от това в сградите се появява конденз, мухъл, инсталационни и конструктивни проблеми, и не на последно място се увеличава енергопотреблението.

Саниране и енергийна ефективност: Политиката на ЕС за намаляване консумацията на енергия в сградите, както и българският закон за енергийна ефективност и наредбите към него, изискват при основен ремонт на сгради да се приложат мерки за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Тези мерки водят до намаляване на разходите за горива и ел. енергия, повишаване на комфорта в сградите, удължаване на експлоатационния им период и повишаване на стойността им.

Преди да се пристъпи към ремонт на сграда е необходимо да се направи оценка на нейните енергийни характеристики и да се определят най-оптималните мерки за енерго-спестяване, които следва да се изпълнят. При сгради с обща площ над 1000м² обследването за енергийна ефективност трябва да се извърши съгласно изискванията на наредбите. За останалите сгради може да се използва опростен метод като програмата E-TOOL. Тази програма може да се използва и за даване на консултации на място и бързо определяне на основните мерки за повишаване на енергийната ефективност, които следва да се изпълнят за дадена сграда.

Какво представлява програмата E-TOOL:

Това е лесна за ползване компютърна програма на ексел таблици.

Първа страница съдържа общи данни за сградата: адрес, собственик, година на изграждане, тип сграда (къща, жилищен блок, административна сграда, хотел, търговска сграда, болница, училище), застроена площ, етажност, тип конструкция, отопляеми площ и обем и климатизирани площ и обем.

Втора страница съдържа данни за енергийната консумация на сградата по месеци: използвани горива, видове консумация – за отопление, охлаждане, битова гореща вода, осветление, ел. уреди и общата енергийна консумация.

Трета страница съдържа данни за отоплителната инсталация на сградата като: наличие и вид на отоплителната система, състояние и тип на котела и наличие на система за регулиране. На базата на данните се дават препоръки за повишаване на ефективността на отоплителната система.

Четвърта страница съдържа данни и препоръки за климатичните системи.

Пета и шеста страници съдържат данни и препоръки за водоснабдителната система и осветлението.

Седма страница съдържа данни за обитаването на сградата: брой обитатели, площ на обитател, дневна и нощна температури на отопление и охлаждане. Дават се препоръки за температурния режим на сградата (дневен, нощен, летен и зимен).

Осма страница съдържа данни за елементите на външната обвивка на сградата: наличие на изолации по външни стени, покриви и елементи, граничещи с неотопляеми помещения; вид на дограмата и на остъкляването, наличие на сенници и др. Дават се препоръки за подобряване на топлинната изолация на външните елементи на сградата.

Девета страница съдържа анализ на икономическата изгода от предложените енерго-спестяващи мерки: списък на предложените мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквано енерго-спестяване, необходими инвестиции и период на възвръщаемост.

Заключение:

От особена важност за постигането на добри резултати е да се предвидят най-подходящите за всяка сграда мерки за повишаване на енергийната ефективност, преди да се пристъпи към ремонт или обновяване. С програмата E-TOOL това може да стане бързо и с по-малко средства.

Партньори:

 • Naturgas Midt- Nord (NGMN), Дания (координатор)
 • CENER, Испания
 • Ober-Österreich Energiesparverband ESV, Австрия
 • Thessaloniki Metropolitan Development Agency (TMDA), Гърция
 • Sigma Consultants Ltd (SIGMA), Гърция
 • Енергиен център София (SEC), България
 • Building and Civil Engineering Institute (ZRMK), Словения
 • Deuca Energia S.L. (DEUCA), Испания
EnERLIn
Проекта „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ЖИЛИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ е подкрепен от програма Интелигентна Енергия за Европа, договор EIE/05/176

В контекста на Протокола от Киото, Европейската Общност и отделните страни членки търсят енергийно-ефективни мерки за намаляване на емисиите от CO2 и борба с климатичните промени. С тази цел Европейската Комисия изпълнява Европейската програма за промените на климата (ECCP) като идентифицира ефективни мерки за намаляване на емисиите от CO2. Програмата идентифицира жилищното осветление като важна област за действие. За да се постигнат значителни спестявания в този сектор, е необходима цялостна стратегия за трансформиране на пазара на осветление. За да се осигури устойчив ръст и използване на компактни луминисцентни лампи (КЛЛ) ,ние предлагаме разработването и прилагането на промоционални кампании и обучение на крайните потребители. Що се отнася до пестенето на енергия от КЛЛ, ако се замени само една лампа с нажежаема жичка с КЛЛ във всяко домакинство ще се спестят 22.5 TWh или 4 MTEP на година, което е равно на 1.2 Mtn по-малко емисии от CO2.

Общата цел на Проект EnERLIn е да се увеличи ефективността на жилищното осветление в страни членки и кандидат-членки на Европейския съюз чрез по-голямо внедряване на КЛЛ в жилищния сектор. Тази цел се осъществява чрез:

 • Приемането на Харта за качеството на КЛЛ която да гарантира качеството на крайния потребител
 • Подготвяне и осъществяване на промоционални кампании за КЛЛ за всяка страна участваща в проекта
save

Ниско енергийно потребление и нисък разход за социални жилища в разширена Европа.

Проект LOCOSOC е подкрепен от програма SAVE contract No 4.1030/Z/02-119/2002

Въпреки факта, че новите стандарти за енергийна ефективност се прилагат във всички страни членки на ЕС и асоциираните към ЕС страни, ниско-енергийните социални жилища все още не се насърчават в някои от тези страни поради много бариери. Докато голям опит и много практически приложения могат да бъдат намерени в Холандия и Австрия, в повечето асоциирани страни тази идея е все още много нова и е наистина трудно да се въведе като основна опция в процеса на вземане на решение за ново жилище, а също и рехабилитация на съществуващите.

Основната цел на този проект е да насърчи интегрирането на ЕЕ и ВЕИ както в нови социални жилища, съфинансирани от публичните бюджети, така и в съществуващи жилищни сгради в държавна/общинска собственост в асоциирани на ЕС страни с цел прилагане на ниско-енергийни и достъпни социални жилища в тези страни.

Основните краткосрочни цели на проекта са следните:

 • Да се ​​повиши осведомеността на политиците, местните и регионалните власти и всички участници на пазара в асоциираните страни относно възможностите за прилагане на ЕE и ВЕИ в градска среда;
 • Да се ​​идентифицира конкретен подход за прилагане на мерки за ЕЕ и ВЕИ в градска среда в асоциираните страни като пилотни проекти в краткосрочен хоризонт;
 • Да се ​​прехвърли ноу-хау в областта на ниско-енергийните и достъпни социални жилища от участващите страни от ЕС;
 • Да предоставят основните материали на националните/регионалните/общинските власти на 5-те разглеждани асоциирани държави, което да им помогне да определят своите програми за прилагане на ниско-енергийни и достъпни социални жилища; и
 • Да се разпространи идеята за ниско-енергийни и достъпни социални жилища в други страни, асоциирани към ЕС, различни от пряко участващите, в поредица от подобни действия в бъдеще.

Основните дългосрочни цели на проекта са следните:

 • Да се ​​създаде политическа рамка за прилагане на ниско-енергийни и достъпни социални жилища в асоциираните страни като жизненоважна алтернатива на настоящите енергоемки жилища и по този начин да се допринесе за решаването както на жилищните, така и на социалните проблеми за населението с ниски доходи в тези страни;
 • Да се насърчи по-бързото навлизане на мерките за ЕЕ и ВЕИ в градската среда в асоциираните страни с цел намаляване на търсенето на енергийни източници и допринасяне за решаването на ключови проблеми, пред които е изправен ЕС: сигурност на енергийните доставки в разширена Европа и намаляване на риск от изменение на климата.

Цел на проекта:

Огромен брой граждани в страните от централна и източна Европа са изправени пред жилищни проблеми. Ниските доходи и относително високите цени на недвижимите имоти принуждават хората да кандидатстват за пакет за социално подпомагане, който се управлява на държавно ниво. Социалното подпомагане позволява кандидатстване за облекчени кредитни пакети за закупуване на по-евтини жилища – които са предварително предназначени за тази специална цел. Успехът на тази форма на спомагателно строителство се осигурява само чрез изграждане на нови жилищни единици на разумна цена и устойчиви жилищни единици или/и висококачествена рехабилитация на съществуващи стари жилищни сгради в държавна или общинска собственост.

Проектът обхваща паралелен анализ на три различни нива в сектора, както следва: политика, общ етап на сектора и ниво на отделни участници на пазара. Целта е да се предоставят различни гледни точки на основните групи заинтересовани страни (политици както на национално, така и на регионално ниво и всички участници на пазара) относно бариерите пред прилагането на качествени критерии в процеса на избор на социални жилища и начините за справяне с тези бариери.

Анализите са извършени чрез проучвания в първата фаза, технически решения и оценка на потенциала за навлизане на иновативни технологии във втората фаза, разработване на инструменти и политически мерки и изготвяне на план за действие за ниско-енергийни достъпни социални жилища в третата и четвъртата фаза, подготовка на пилотни проекти и специално пригодени и разработени серии от дейности за популяризиране и разпространение в рамките на петата и шестата фаза на проекта.

Други проекти, свързани с енергийна ефективност в сгради, са:

„ИНТЕЛИГЕНТНО ЕНЕРГИЙНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“ EIEDUCATION – за повече информация: курсове за обучение

UP-STAIRS -UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models, за повече информация: общински инициативи

Родошоп – пилотна програма за подпомагане инвестициите в енергийна ефективност чрез създаване на Звено за обслужване на едно гише в региона на Родопите, България. За повече информация: общински инициативи