Smart en City

SmartEnCity - Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe

Основната цел на проекта

е прилагане на комплексен подход при енергийното планиране в следните три направления: енергийна ефективност, „умен“ транспорт и информационни и комуникационни технологии, както и прилагането на конкретни инвестиционни мерки в трите пилотни града, и тяхното мултиплициране на по-късен етап в двата града-последователи. След анализ на приложените мерки двата града-последователи избират кои от тях са подходящи за техните условия и ги включват в своите градски планове за развитие.

Брой партньори:

35, от тях три водещи (lighthouse) града – Виктория-Гастейз (Баския, Испания), Соденборг (Дания) и Тарту (Естония),и два града-последователи (follower cities) – Асеновград (България) и Лече (Италия);

Енергиен център София е консултант на Община Асеновград при изпълнението на проекта.

European Union
Проектът е финасиран по Програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 на ЕК с договор No 691883

За повече инфромация: SmartEnCity.eu

In-bee

“Оценяване на нематериалните аспекти: социално-икономическите ползи от повишаването на енергийната ефективност”– проект IN-BEE, 2015-2017

European Union

Идея на проекта:

Повишаването на енергийната ефективност може да осигури множество ползи за икономиката и обществото. Обаче, програмите за енергийна ефективност често се оценяват само на базата на достигнатите енергийни спестявания, без да се вземат пред вид множество други социално-икономически и екологични нематериални ползи. В резултат но това, цялостната полза от мерките за енергийна ефективност, както за националната, така и за глобалната икономики, могат да бъдат значително подценени.

Независимо от това, признаването на значението на нематериалните ползи, произтичащи от проекти за енергийна ефективност, се увеличава в рамките на международната общност. Същевременно ролята на под-националните участници е по-широко разбрана: иновациите в политиката, програмите и проектите не се инициират само от националните правителства. Налице е нарастващ интерес към начина, по който местните власти, социалните предприятия, общностните групи и други „средни действащи лица“ могат да разработват и осъществяват инициативи за енергийна ефективност.

Предвид това ново разбиране за разнообразието от участници и мрежи, които могат да внедрят проекти за енергийна ефективност и важността на нематериалните ползи, са необходими нови рамки и инструменти за записване, анализ и комуникация на обхвата на тази дейност и нейния потенциал за предоставяне на социални и икономическите ползи.

Цели а проекта:

Основната цел на проекта IN-BEE е да се обърне към темата за енергийна ефективност и да опише и представи доказателства за множеството нематериални ползи от повишаването на енергийната ефективност чрез мулти-дисциплинарен подход , комбиниращ методи и бази данни, от най-нови проучвания в правото и икономиката, потребителското поведение, правните рамки и екологията, до инженеринга.

Цялостния резултат от проекта IN-BEE е един общ комплект от политически препоръки за ЕС и публичните/частните институции отговорни за насърчаването на енергийната ефективност, конкурентно-способността и екологичната и социална устойчивост.

Специфичните цели на проекта са:

 • проучване на всички ползи произтичащи от повишаване на енергийната ефективност,
 • взимане в предвид на всички нива на управление,
 • оценка на различни примери от цяла Европа с цел предлагане на съвети, базирани на действителни ситуации, за изготвянето на успешни политики и проекти за енергийна ефективност,
 • разработване на набор от инструменти който да даде възможност на участниците в програмите за енергийна ефективност да формулират дългосрочни стратегии базирани на миналия опит на страните от ЕС,
 • включване на голям брой заинтересовани страни и обмяна на добри практики,
 • подкрепа на политиците като се осигури връзка с научните работници.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (UPO), Италия
 • Novareckon (NR), Италия
 • Deloitte Advisory, S.L. (DEL), Испания
 • Institute of power engineering (IEN), Полша
 • University of Graz (UNI GRAZ), Австрия, Institute of Systems Sciences, Innovation & Sustainability Research
 • Енергиен център София ООД (SEC), България
 • THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF), Великобритания
 • VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), Финландия
Green Proca

“Зелени обществени поръчки в действие”– проект Green ProcA

Проект ProcA е подпомогнат от Програма Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) на Европейската комисия.

European Union

Продължителността му е от март 2014 до август 2016.

Идея на проекта:

Основната цел на проект Green ProcA е подпомагане на зелените обществени поръчки (ЗеОП) сред публичните власти. Проектът е насочен към подписалите Споразумението на кметовете (CoM), които да прилагат ЗеОП в своите Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Освен това, местни власти, които имат намерение да подпишат СоМ или имат други приети доброволни цели за подобряване на енергийната ефективност или намаление на емисиите на въглероден двуокис, също могат да получат помощ по проект ProcA.

Основните елементи на проект ProcA с цел поощряване на ЗеОП са:

 • Информация за ЗеОП в седемте страни-участници и осигуряване на помощ и указания за това как да се правят ЗеОП;
 • Повече от 100 безплатни обучения или работни срещи за служителите, изпълняващи ЗеОП;
 • Поне 42 примерни проекти ЗеОП в общини или други публични офиси;
 • Подготовка на база данни с добри практики на ЗеОП;
 • Организиране на национални състезания за ЗеОП;
 • Организиране на европейско състезание за ЗеОП.

Проект ProcA ще сътрудничи с местни и международни партньори от обществения сектор, например Офиса на Споразумението на кметовете, общински/градски мрежи или асоциации, а също така и платформи за електронни покупки. оценка на различни примери от цяла Европа с цел предлагане на съвети, базирани на действителни ситуации, за изготвянето на успешни политики и проекти за енергийна ефективност.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • Берлинска енергийна агенция (BEA) – координатор, Германия
 • Climate Alliance (CA), Белгия
 • HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft., Унгария
 • CONSIP S.p.A., Италия
 • Италианска национална агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие (ENEA), Италия
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA (BAPE), Полша
 • Енергиен център Братислава (ECB), Словакия
 • Tatra Tender s.r.o. (TT), Словакия
 • Energiaklub, Унгария,
 • Regional Environmental Center Romania (REC), Румъния
 • Енергиен център София ООД (SEC), България
 • Асоциация на родопските общини (AРО), България
Buy Smart

“Buy Smart+ Зелени поръчки в Европа”

Проект Buy Smart+ е подпомогнат от Програма Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) на Европейската комисия.
Intelligent Energy Europe

Продължителността му е от март 2012 до септември 2014.

Идея на проекта:

Основните цели на проекта „Buy Smart+“ са консолидиране на зелените поръчки в 7 държави-членки и прехвърляне на ноу-хау за осем държави-членки, в които „зелените“ поръчки все още са на ранен етап. Основният фокус ще бъде върху свързани с енергията технологии.

„Buy Smart+“ ще създаде зелени информационни бюра за възлагане на зелени поръчки във всички 15 страни, предоставяйки на националния език на консултации, обучение, добри практики и добре изпитани инструменти. Последните включват технически насоки на няколко продуктови групи (критерии от инструментариума за зелени поръчки GPP, адаптирани към всяка държава-членка), инструменти за изчисляване на разходите за жизнения цикъл, както и материали за обучение. Ще се постигне по-широко развитие на зелените поръчки чрез пряко консултиране и обучение на купувачите. Чрез оказване на съдействие на пилотни проекти ще се постигне решаващ брой успешни случаи на зелени поръчки и впоследствие ще бъдат широко огласени.

Основните стъпки са:

 • Зелени информационни бюра за възлагане на зелени поръчки, предоставяне на помощ, ноу-хау и инструменти на националния език.
 • Специализирано обучение в сътрудничество с националните мрежи за частния и публичния сектор.
 • Съвместен подход за ефективен трансфер на ноу-хау за по-новите държави-членки.
 • Помощ в пилотните проекти за зелени поръчки; насочване на иновативни технологии в опитните страни.
 • Наблюдаване опита на зелените поръчки; политически препоръки за актуализации на Национален План за Действие по Енергийна Ефективност (НПДЕЕ) през юни 2014г.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • Берлинска енергийна агенция (BEA), Германия
 • Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH (B&SU), Германия
 • Climate Alliance (CA), Германия
 • Cyprus Energy Agency(CEA), Кипър
 • CONSIP S.p.A., Италия
 • Италианска национална агенция за нови технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие (ENEA), Италия
 • Energikontor Sydost, Швеция
 • Ekodoma, Латвия
 • Energiaklub, Унгария,
 • Energy Research and Modernising Institute, Румъния
 • Kaunas Regional Energy Agency, Литва
 • North-West Croatia Regional Energy Agency, Хърватия
 • O.Ö. Energiesparverband, Upper Austria, Австрия
 • Regional Energy Agency of Central Macedonia, Гърция
 • Rhônalpénergie-Environnement, Франция
 • SEVEn, Чехия
 • Енергиен център София ООД (SEC), България
 • ZRMK, Словакия