vet4gseb

Партньорство за ПОО за зелено и умно електричество в сгради

Подкрепен от програма Erasmus+, проект 101092256 — VET4GSEB

Co-funded

Основната цел на проекта VET4GSEB е да прехвърли опита и добрите практики в областта на ПОО от страните от ЕС към 4 трети страни, участващи в проекта (Албания, Армения, Грузия и Украйна). Той възнамерява да предостави на националните доставчици на ПОО адаптирани решения, материали за обучение, казуси, инструменти и насоки, които ще им позволят да актуализират своите практики и програми за обучение, за да отговорят на нуждите от умения на пазара на труда в сектора на строителството и ВЕИ .

Целта ще бъде постигната чрез поредица от дейности, използващи иновативен подход: обучители от доставчици на ПОО от всички участващи страни ще получат изчерпателна информация чрез онлайн мрежова платформа, включително:

 • База данни на компании от строителния и ВЕИ сектор от всички партньори за актуализиране на информацията за нуждите на пазара на труда в различните страни;
 • База данни за иновативни методи и инструменти за обучение, дигитални технологии, внедрени в енергийните системи в интелигентни сгради, иновативни технически решения за приложение на фотоволтаични системи в сгради;
 • Обучителни материали за 5 модула (Модул 1- Въведение – Представяне на проекта, ЕС и националните разпоредби и политики, Модул 2 – Основният фокус в него ще бъде поставен върху „меките“ и комуникационни умения: добра комуникация, предприемачество, организация на работа и управление, решаване на проблеми, получаване и анализ на информация, включване, осигуряване на качество, обучение на млади хора, Модул 3 – Ще бъде посветен на цифровите умения, необходими за проектиране, внедряване, мониторинг и поддръжка на интелигентни електрически инсталации и фотоволтаични системи в сгради; Казуси и добри практики в компаниите ще илюстрират практическата част от обучителния материал; Модул 4 – Ще бъде посветен на нови технически решения за приложение на фотоволтаични инсталации и интелигентни електрически системи в сгради; Модул 5 – Темите са подбрани с оглед на запознаване на обучителите с нови методи и практики за професионално обучение като обърната класна стая, онлайн и хибриден метод, невронауки в образованието, как да подходим към младите хора, европейски инструменти за прозрачност и признаване) и
 • Ръководство за обучители в ПОО

Партньорите от България и Турция, притежаващи богат опит в ПОО по отношение на нови методи на обучение, меки умения, интелигентни електрически инсталации и фотоволтаични системи в сгради, вкл. необходимите дигитални умения за тях, ще създаде материали за обучение, за да прехвърли знанията си на участниците от трети страни, които не са асоциирани към Програмата: Албания, Армения, Грузия и Украйна, чрез мрежовата платформа.

Обученията за доставчици на ПОО от всички участващи страни ще се провеждат в 2 фази: 1 пилотно обучение на английски език за 18 обучители и 6 национални обучения за по 10 обучители – на националните езици.

Очакваните резултати са 78 висококвалифицирани доставчици на ПОО, които ще подобрят своите обучителни практики и ще предоставят актуализирано обучение, адаптирано към новите нужди на пазара за електротехници от ВЕИ сектора.

Партньори:

 • Енергиен център София (SEC), координатор, България
 • Европейски институт по труда (ELI), България
 • Камара на инсталаторите в България (CISB), България
 • Sustainable Development and Environment Association (SUDEAS), Турция
 • Energy Efficiency Centre Georgia (EECG), Грузия
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBIP), Украйна
 • National Chamber of Crafts Albania (DHKZ), Албания
 • People in Focus (PIF), Албания
 • TANIQ NGO, Армения
gss-vet

Продължаващо професионално обучение за придобиване на квалификация за инсталиране на геотермални и слънчеви системи

Проект GSS – VET, подкрепен от програма Erasmus + Sector Skills Alliances – 575891-EPP-1-2016- 1-EL-EPPKA2-SSA
Funded by the Erasmus

GSS – VET е проект за продължаващо професионална обучение по програма ERASMUS+

Проблемите идентифицирани от GSS - VET проекта са:

 • Незадоволено търсене на нови умения на електро-техници и водопроводчици работещи на геотермални и слънчеви инсталации.
 • Липса на предлагане на адаптирано обучение за безработни или активни електро-техници и водопроводчици желаещи да повишат квалификацията си.

Целта на проекта

е да запълни съществуващите пропуски в продължаващото обучение на електро-техници и водопроводчици за монтаж на геотермални и слънчеви инсталации, чрез създаване и прилагане на обучение съобразено с търсенето и нуждите на пазара с цел:

 • Да се посрещнат растящите нужди в строителната индустрия в четирите страни участнички от нови умения на електро-техниците и водопроводчиците за монтаж на геотермални и слънчеви инсталации;
 • Да даде възможност на безработните и активните работници да повишат квалификацията си в областта на геотермалните и слънчевите инсталации.
 • Специфична цел на проекта е да повиши обмяната на опит и практика между обучаващите институции и пазара на труда.

Проектът генерира редица резултати:

 • 3 учебни програми на европейско ниво за инсталатори на геотермални и слънчеви топлинни системи и фотоволтаични инсталации,
 • иновативен метод на обучение,
 • пълно професионално обучение с онлайн достъп до всички материали (за инсталатори и обучаващи),
 • онлайн система на оценяване,
 • сертифициране на проведеното обучение,
 • карта за официално признаване на обучението с хоризонт до 2025 г.,
 • участие на националните заинтересовани лица, гарантиращо устойчивостта на резултатите от проекта,
 • мрежа от обучителни центрове, които ще внедрят учебните програми на GSS-VET в 8 европейски страни,
 • повишаване на осведомеността за значението на “зелените” работни места.

За целите на проекта GSS-VET е създадена уеб платформа, която да осигури онлайн достъп до всички обучителни материали както на английски, така и на съответните езици на партньорите.

Процедурите за оценка и сертифициране са в унисон с международните стандарти.

Уменията на обучените инсталатори, сертифицирани от националните обучителни центрове, са признати от цялата мрежа обучителни центрове.

Обучителни програми и материали

Първата стъпка беше разработването на подробни учебни планове за трите вида инсталации: слънчева топлинна, фотоволтаична и геотермална системи и определяне на изискванията за придобиване на умения и компетенции на обучаваните, както следва:

 • За слънчеви топлинни системи: 3 основни изисквания за умения и 13 за компетенции;
 • За фотоволтаичните системи: 9 основни изисквания за умения и 48 за компетенции;
 • За геотермалните системи: 3 основни изисквания за умения и 18 за компетенции.

Втората стъпка включваше определяне на необходимия опит на обучаващите (експерти в тази сфера със съответния опит) и обучаемите (на възраст над 16 години със съответното средно образование и / или професионален опит).

Следващата стъпка беше насочена към избор на методи и подходи за обучение за трите вида системи, както и на структурата на курсовете:

 • Курсовете за обучение включват теоретична част и практическо обучение. Теорията се преподава в учебна зала и он-лайн през интернет, практическите упражнения се провеждат в лаборатории или на действителен обект.
 • За придобиване на знания и компетентности се използва методологията на базирано обучение по проект (PBL).

Продължителността на обучението е:

 • За слънчеви топлинни системи: 50 часа теория и 50 часа практика;
 • За фотоволтаичните системи съответно 60/60 часа;
 • За геотермалните системи 50/60 часа.

Консорциума на проекта GSS - VET включва 15 партньора от 4 страни

Гърция

 • Technological Educational Institute of Crete (Координатор)
 • European Center in Training for Employment
 • Chania Chamber of Commerce and Industry
 • Hellenic Association of Photovoltaic Companies
 • TÜV AUSTRIA HELLAS
 • SQLearn

България

 • Европейски институт по труда
 • Камара на инсталаторите в България
 • Енергиен център София ООД
 • Технически университет – София

Германия

 • Bochum University of Applied Sciences
 • German Geothermal Association
 • International Geothermal Association

Испания

 • AlecopGroup
 • Instagi.
pvtrin

“Обучение и сертифициране на инсталатори на фотоволтаични системи в Европа“, проект PVTRIN

Проект PVTRIN е подпомогнат от Програма Интелигентна енергия за Европа (ИЕЕ) на Европейската комисия.

Продължителността му е от май 2010 до април 2013.

Intelligent Energy Europe

Идея на проекта:

Обхвата на проекта PVTRIN е разработването на обучение и схема за сертифициране на техници, работещи в сферата на фотоволтаичните инсталации, които да са признати на европейско ниво.

Първоначално, PVTRIN схемата за сертифициране ще бъде приложена в шест страни : Гърция, България, Хърватия, Кипър, Румъния и Испания, включвайки критериите заложени в директива 2009/28/EC на ЕК за признаване на квалификационните схеми във всички страни членки , както и от националното законодателство.

С цел задоволяване на истинските нужди на пазара и за осигуряване на най-широка подкрепа, институциите и участниците на пазара на фотоволтаици също бяха привлечени в дейностите по проекта.

Предизвикателството:

 • Да осигури основните елементи за обща квалификационна структура, подходяща методология е ясно очертан път за акредитация;
 • Да подготви компетентна работна ръка в сферата на фотоволтаиците съгласно международно признати критерии и стандарти;
 • Да насърчи по-голям брой инсталатори за повишат професионалните си умения и знания;
 • Да постави основата за приемане на обща европейска сертификационна схема;
 • Да гарантира качеството на фотоволтаичните инсталации.

Очаквани резултати:

 • Акредитирани курсове за обучение и действаща схема за сертифициране на инсталатори на фотоволтаици;
 • Учебен материал за инсталатори и преподаватели, Уеб страница с достъп до техническа информация;
 • 8 пилотни курса за обучение, група от сертифицирани инсталатори в участващите страни;
 • Насока за приемането на схема за сертифициране в цяла Европа.

В дългосрочен план проекта PVTRIN ще:

 • Допринесе за разрастването на пазара на фотоволтаици в участващите страни;
 • Осигури помощен инструмент на страните членки на ЕС за изпълнение на задълженията си за признати сертификати за инсталатори на възобновяеми енергийни източници до 31/12/2012;
 • Подкрепи страните от ЕС да достигнат целите от 20% енергия от възобновяеми източници до 2020.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • Технически университет на Крит, отдел инженеринг на околна среда, Гърция
 • Европейска Асоциация на Фотоволтаичната Индустрия, ЕС/Белгия
 • Фондация Robotiker, Испания
 • Building Research Establishment Ltd, Великобритания
 • Кипърска научно-техническа камара, Кипър
 • Гръцка техническа камара, клон Западен Крит, Гърция
 • Брашовска агенция за управление на енергията и околната среда, Румъния
 • Energy Institute Hrvoje Požar, Хърватия
 • Енергиен център София ООД (SEC), България
Welcome to EI-Education

Проект „ИНТЕЛИГЕНТНО ЕНЕРГИЙНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“

Подкрепен от програма Интелигентна енергия за Европа, договор EIE/05/050/SI2.420012

Intelligent Energy

Защо ИЕ-обучение?

Европейските страни са изправени пред проблема с обновяването на съществуващия жилищен фонд. Това обновяване трябва да се извърши съгласно повишените изисквания за енергийна ефективност, което означава намаляване на потреблението на енергия с 30% и посрещане очакванията на собствениците за повишен комфорт и по-малко разходи за енергия и поддръжка на жилищата им. Собствениците на жилища и жилищните асоциации трябва да решат тези проблеми, за да запазят пазарната стойност на имотите си…

Целта на проекта ИЕ-обучение е да предостави на собствениците на жилища и на жилищните асоциации програма за обучение, която да ги мотивира да извършат енергийно обновяване на сградите.

Програмата ИЕ-обучение се базира на примери за най-добра практика в Европа, които фокусират върху практически решения. Тези примери показват как може при саниране да се достигне 30% намаляване на разходите за енергия и повишаване на комфорта в жилищата.

Платформата ИЕ-обучение

Тя дава информация, възможност за дистанционно обучение и препратки към допълнителни материали. В платформата ще намерите също така база данни за успешни реализации по раздели “технологии и околна среда”, “политика и стратегия” и “организация и финансиране”.

Ръководство

Ръководството за ИЕ-обучение въвежда в стратегическите, организационните и практическите аспекти на енергийното обновяване на жилищните сгради.

Ръководството включва следните глави:

 • Състояние на жилищния фонд в страните участнички в проекта
 • Кога да се обновява
 • Как да се обновява
 • Контролни списъци и програми
 • Най-добри примери от практиката
 • Препоръки за преодоляване на пречките и поощрителни програми и политики
 • Литература и интернет страници

Програмата ИЕ-обучение е създадена за да Ви помогне да намерите най-добрите решения за обновяване на жилищни сгради. В нея вие ще намерите полезна информация как да планирате, организирате и осъществите Вашия проект. Ще намерите също така предложения за технически и финансови решения.

Координатор:

 • Elsebeth Terkelsen
 • Aarhus School of Architecture
 • Department for Supplementary Education

Партньори:

 • Oberösterreichischer Energie Spar Verband – ESV, Австрия
 • Енергиен център София – SEC, България
 • Cenergia, Дания
 • Centre Scientifique et Tecknique du Bâtiment – CSTB, Франция
 • Energy research Centre of the Netherlands – ECN, Нидерландия
 • Building and Civil Engineering Institute ZRMK – Словения
 • Boligselskabernes landsorganisation – BL, Дания
 • Housing Fund of Ljubljana – HFLJ, Словения
 • DELPHIS, Франция
Enefmun

Обучение на експерти от местните власти как да определят, разработват и изпълняват местни проекти за енергийна ефективност

Основните цели на проекта са да:

 • Развие уменията на общинските енергийни ръководители, как да определят, разработват и изпълняват местни проекти за енергийна ефективност;
 • Подпомогне участието на общините при внедряването на местни и регионални проекти за енергийна ефективност.

Проектът се реализира в общини на страните участнички (Австрия, България, Чехия, Гърция, Унгария, Румъния и Словакия) чрез подходящо обучение на общински енергийни мениджъри. Обект на техническата част на обучението ще бъде определянето на възможностите за енергийна ефективност в три технологични области:

 • Общинско осветление,
 • Обществени сгради и
 • Районни енергийни (топлофикационни/охлаждащи) системи.

Проектът се осъществява от Консорциум:

 • CRES – Гърция – Координатор;
 • AEA (преди E.V.A.) – Австрия;
 • SEC – България;
 • SEA – Словакия;
 • ENERO – Румъния;
 • CITYPLAN – Чехия и
 • GEONARDO – Унгария.
save
Проект ENEFMUN е съфинансиран от програма SAVE на Европейската комисия

.Други проекти, свързани с обучение, са:

Зелени обществени поръчки в действие Green ProcA, за повече информация: енергийна политика и планиране

Buy Smart+ Зелени поръчки в Европа, за повече информация: енергийна политика и планиране