Сфери на дейност

Дейностите на Енергиен център София са насочени към:
  • Енергийна ефективност – в сгради, индустрия, осветление и домакинства;
  • Използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
  • Енергийни политики и енергийно управление;
  • Схеми за финансиране;
  • Общински инициативи и зелени обществени поръчки;
  • Курсове за обучение.

Запознайте се с нашите проекти:

Енергийна ефективност в сгради
Енергийна ефективност в индустрията
Енергийна ефективност в домакинства
ВЕИ
Курсове за обучение
Схеми за финансиране
Енергийна политика и планиране
Общински инициативи