Eco Prowine

„Оценка на жизнения цикъл на винопроизводството с оглед прилагане на европейски еко-иновационни технологии”, проект ECO-PROWINE

Договор № ECO/11/304386, 03/09/2012 – 03/09/2015, по програмаEco-inovation

Основната цел на проекта ECO-PROWINE е да предложи уникални методи и инструменти, които позволяват намаляването на отражението върху околната среда, причинено от винопроизводителния сектор в Европа, и да засили пазарното търсене на европейски винени продукти, етикетирани съгласно схемата предложена в проекта. За тази цел ECO-PROWINE предоставя един он-лайн инструмент за оценка на жизнения цикъл и оценка на разходите за жизнения цикъл (LCA-LCC) за винопроизводството, който ще позволи на винопроизводителите да оценят сами процеса си на производство, за да определят точно екологичното въздействие и енергийния товар. На база на резултата от оценката, инструментът предлага набор от икономически изгодни и технически изпълними решения за подобряване на екологичните характеристики на процеса на винопроизводство.

Очаква се използването на ECORPOWINE инструмента за оценка и схемата за етикетиране да мотивират винопроизводителите да предприемат необходимите действия за намаляване изразходването на ресурси и генерирането на отпадъци и замърсители в процеса на винопроизводство.

Очаквани резултати в европейския сектор на винопроизводството:

 • Намаляване на глобалното затопляне, (kg CO2) eq./l, средно със 16% до 25%.
 • Намаляване на генерираните отпадъци с 10% чрез превантивни дейности и общо намаляване на отпадъците средно с 2.5% до 5%.
 • Рециклирането на материали да достигне 25%.
 • Намаляване употребата на изкуствени торове средно с 20% до 30%.
 • Намаляване употребата на SO2 с 20%.
 • Намаляване разхода на вода средно с 30%.
 • Намаляване на енергийната консумация средно с 12% до 15%.

Участващи страни и партньори по проекта:

 • Научен център за енергийни ресурси и консумация (CIRCE) (Испания)
 • Aeiforia (Италия)
 • Vinidea s.r.l. (Италия)
 • Hypertech (Гърция)
 • Stenum (Австрия)
 • Земеделска и горска камара на Стирия (LK Steiermark) (Австрия)
 • Асоциация на производителите на вино от лозята на северна Гърция (ENOAVE) (Гърция)
 • Енергиен център София (SEC) (България)
 • Португалски институт по лозарство и винарство (IPVE) (Португалия)
 • Католически университет Сакро Куоре (UCSC) (Италия)
Sustainable Energy

Проект SET@Work– Устойчиви енергийни технологии в действие

Ко-финансиран по 7ма рамкова програма на ЕКSeventh Framework

Проект SET @ Work има за целт поощряване прилагането на енергиийно ефективни и енергоспестяващи технологии на пазарите на въглеродни емисии. Проектът е продължение на проект T@W и в него участват следните партньори:

 • Energy Consulting Network (ECNet) – Координатор
 • Zentrum für rationelle Energieanwendung und Umwelt GmbH (ZREU)
 • KanEnergi Sweden AB (KanEnergi)
 • CPL Scientific Publishing Services Ltd. (CPL Press)
 • Institute of Mechanical Engineering (IDMEC-IST)
 • Energy Centre Bratislava (ECB)
 • Sofia energy Centre (SEC)
 • Ecofys Polska (Ecofys Pl.)
 • The Energy and Resources Institute (TERI)
 • Centre for Energy Environment Resources Development/Foundation for International Human Resource Development (CEERD)
 • Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences (GIEC)
 • Zhejiang Energy Research Institute (ZERI)
 • Asesorías Profesionales P. Lehuedé Ltda (Aple Consultores)
 • Confederation of Danish Industries (DI)
 • ETA – Renewable Energies (ETA)
Sustainable Energy

Проект T@W „Технологии в действие”

Проект T@W е финансиран от Главна дирекция “Енергетика и транспорт” на вропейската комисия по Шеста Рамкова Програмаsix

Основната цел на проект T@W е да улесни навлизането на европейско ноу-хау за устойчиви енергийни технологии (УЕТ) в зараждащите се пазари за търговии с емисии: Схемата на ЕС за търговия с емисии (СЕСТЕ) и пазарът на механизми за чисто развитие (МЧР) в Азия. Пазарът на СЕСТЕ беше създаден като средство за осъществяване на анагажимента на ЕС към предизвикателството за намаляване на парниковия ефект по света. СЕСТЕ стимулира европейските компании да намалят емисиите си на CO2 по начин, който насърчава най-рентабилните мерки. МЧР са начин чрез проекти да се постигнат цели, свързани с глобалната промяна на климата. Свързващата директива на ЕС позволява на европейските компании да действат на международните пазари на МЧР в съответствие с международно признатите процедури за проекти за МЧР и да прехвърлят кредити за CO2, придобити по СЕСТЕ.

Проект T@W е изпълняван от консорцум от 18 организации както следва:

 • Energy Consulting Network (ECNet) – Координатор
 • Zentrum für rationelle Energieanwendung und Umwelt GmbH (ZREU)
 • Energy Centre Bratislave (ECB)
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)
 • KanEnergi Sweden AB (KanEnergi)
 • Center for Energy Environment Resources Development/Foundation for International Human Resource Development (CEERD)
 • The Energy and Resources Institute (TERI)
 • Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences (GIEC)
 • Pusat Tenaga Malaysia (PTM)
 • Instituto De Engenharia Mecanica (IDMEC-IST)
 • CPL Scientific Publishing Services Ltd. (CPL Press)
 • Sofia energy Centre (SEC)
 • EVE – Ente Vasco de la Energía (EVE),
 • The European Association for the Promotion of Cogeneration (COGEN),
 • Zhejiang Energy Research Institute (ZERI),
 • European Small Scale Hydropower Association (ESHA),
 • European Biomass Association (EUBIA),
 • ETA – Renewable Energies (ETA)
Sixth Framework Programme

Проект ``Подпомагане използването на алтернативни горива в циментовата индустрия``

С подкрепата на: Европейската комисия, по Шеста Рамкова Програма ко-финансира и подкрепя проект „Подпомагане използването на алтернативни горива в циментовата индустрия“, който се изпълнява от международен консорциум с координатор EXERGIA S.A.

Целта на проекта е:

 • Да се повишат познанията за полигенерация с използване на алтернативни горива в циментовата индустрия в участващите държави;
 • Да се увеличат познанията за полигенерацията с използване на вторични суровини в клинкерите в циментовата индустрия в участващите държави;
 • Да се предаде опитът при дизайна и инженеринговата разработка и практическия опит при прилагане на технологията от разработващите я до крайния потребител;
 • Да се докаже приложимостта на технологиите за различни среди и да се разберат ограниченията;
 • Да се изготви и разпространи информация за техническата и икономическа приложимост на полигенерацията при използване на алтернативни горива в циментовата индустрия.

Обхватът от алтернативни горива които могат да се използват в циментовата индустрия и изключително голям и разнообразен, включващ материали като отпадни масла, пластмаси, автомобилни гуми, отпадни води. Въпреки това за момента се достигат само малки количества (10 to 20%) от изискванията за гориво. Основните проблеми са от техническите ограничения, свързани с характеристиките при възпламеняване и изгаряне, както и от натрупването на летливи съединения.

Съществуват редица иновативни решения за справяне с тези проблеми, които проправят пътя на полигенерацията с използване на алтернативни горива и вторични суровини в циментовата индустрия.

Проектът цели да разпространи технически знания и опит от прилагането на тези решения, като общата цел е да се подпомогне използването на полигенерацията в циментовата индустрия, която ще доведе до енергийни, екологични, обществени и икономически ползи. Целевия сектор на циментовата индустрия ще бъде този в Гърция, Румъния, България, Полша, Кипър и Турция, където съществува потенциал за подобряване и по-добро използване на съществуващата инфраструктура в циментовата индустрия.