Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Обучение Енергийна ефективност в сгради

 

На 8 декември 2012г. се проведе обучение, организирано съвместно от Енергиен център София и община Силистра. Присъстваха 16 души.

Програма на обучението:

 9:00 -  9:30          Регистрация

 9:30 -  9:35         Откриване (Надежда Bобчева, Общински съветник, Община Силистра)

 9:35 - 10:05       Зелените поръчки - инструмент за повишаване  на енергийната ефективност  - арх. E. Стойкова, SEC

10:05 - 10:50     Енергийно обновяване на българските домове - Програма на МРРБ (Проект BG 161PO001-1.2.01-0001) - Ив. Панделиева, SEC

10:50 - 11:20     Зелени поръчки за строителство и обновяване - арх. E. Стойкова, SEC

11:20 - 11:40     Кафе пауза

11:40 - 12:00     Енергийно сертифициране на сгради - Ив. Панделиева, SEC

12:00 - 12:30     Основни меркиз а енергийна ефективност на сгради - арх. E. Стойкова, SEC

12:30 - 13:00     Дискусия и закриване

13:00 - 14:00     Обяд