Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект OPET Building

OPET сгради

 

Работен пакет 3

Изпълнение на анализите на разходите за жизнения цикъл в строителната практика.

 

Работен проект 4

Иновативни концепции и технологии за ремонт на жилищни сгради.

National Report/Национален доклад.pdf (англ. и бълг.)