Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ISEES

 

Проект ISEES: Подобряване на социалния диалог за енергийна ефективност в социални жилища

 

 

 

 

подкрепен от:

 

 

 

 

Увод

Наличието на подходящи и достъпни жилища е една от предпоставките за постигане на социално благополучие. Един от аспектите, които определят качеството на жилищата е енергоемкостта им. Голямата консумация на енергия в домовете и обществените сгради в страните кандидат-членки на ЕС в сравнение със средната консумация в ЕС се дължи на лошите енергийни характеристики на съществуващия сграден фонд, остарелите инсталации, проблеми с отчитането и формирането на сметките за консумираната енергия. Освен това, енерго-потреблението в сградите се влияе от индивидуалното поведение на потребителите и недостатъчните им познания за оптимизиране на тяхната енергийна консумация.


Цели

Целта на този проект е да проучи влиянието на потребителското поведение върху консумацията на енергия в социалните жилища. Ще се разработят решения за внедряване на енерго-спестяващи мерки в социалните жилища, базирани на развитието на социалния диалог между потребители, жилищни асоциации, доставчици на енергия (като топлоснабдителни предприятия и компании за доставка на енергия) и общини с цел:
● Да се определят проблемите свързани с енергопотреблението в социалните жилища (от гледна точка както на потребителите, така и на доставчиците на енергия);
● Да се защитят от отпадане стойностни инфраструктури чрез разработване на възможности за увеличаване на ефективните енергийни доставки за тези жилища;
● Да се предложат на собствениците подходящи технически решения и социално-икономически средства за оптимизиране на енергопотреблението в социалните жилища;
● Да се оцени качеството на услугите, предоставени от енергоснабдителните предприятия и топлофикационните дружества;
● Да се предложат конкретни решения за преодоляване пречките пред постигане на енергийно-ефективни социални жилища.


Целева група

● Обитатели: наематели и собственици на жилища в сгради класифицирани като „социални жилища“, т.е. големи
жилищни блокове;

● Местна управа;
● Жилищни асоциации;
● Местни доставчици на енергия, в частност топлофикационните предприятия;
● Архитекти, проектанти и доставчици на оборудване.


Продължителност на проекта

Януари 2006 – Декември 2007

 

Очаквани резултати

Очакват се следните преки резултати от проекта:
● По-добро разбиране поведението на потребителите, тяхната мотивация и техните нужди от енергийни услуги, базирано на тестове на място в избран модел сгради и жилища в 5 държави;
● Познание за социално-икономическото мислене, което стои зад индивидуалните процеси на взимане на решения;
● Схема на модел за процес на обновяване на сгради за 5 участващи страни, при който са взети пред вид нуждите на обитателите и където наемателите/ собствениците са активно включени в разработването и изпълнението на мерките за подобрение;
● Точни препоръки и помощни наръчници  за наематели и собственици на жилища, даващи конкретни съвети за ефективно използване на енергията в сградите;
● Набор от средства за ръководители в областта на жилищната политика (жилищни асоциации, общини, проектанти) и доставчици на енергия (като топлофикационните предприятия) за повишаване качеството както на социалните жилища, така и на енергийните услуги.

 

 Резултати от проект ISEES


Оптимизиране на отоплението в дома

Указания за доставчици на енергия