Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект ENERLIN

/

 

 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ЖИЛИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 

В контекста на Протокола от Киото, Европейската Общност и отделните страни членки търсят енергийно-ефективни мерки за намаляване на емисиите от CO2 и борба с климатичните промени. С тази цел Европейската Комисия изпълнява Европейската програма за промените на климата (ECCP) като идентифицира ефективни мерки за намаляване на емисиите от CO2. Програмата идентифицира жилищното осветление като важна област за действие. За да се постигнат значителни спестявания в този сектор, е необходима цялостна стратегия за трансформиране на пазара на осветление. За да се осигури устойчив ръст и използване на компактни луминисцентни лампи (КЛЛ) ,ние предлагаме разработването и прилагането на промоционални кампании и обучение на крайните потребители. Що се отнася до пестенето на енергия от КЛЛ, ако се замени само една лампа с нажежаема жичка с КЛЛ във всяко домакинство ще се спестят 22.5 TWh или 4 MTEP на година, което е равно на 1.2 Mtn по-малко емисии от CO2.

Общата цел на Проект EnERLIn е да се увеличи ефективността на жилищното осветление в страни членки и кандидат-членки на Европейския съюз чрез по-голямо внедряване на КЛЛ в жилищния сектор. Тази цел се осъществява чрез:
Приемането на Харта за качеството на КЛЛ която да гарантира качеството на крайния потребител
• Подготвяне и осъществяване на промоционални кампании за КЛЛ за всяка страна участваща в проекта

 

Моля посетете интернет страницата на Проект ENERLIN

 

 

 

Презентация за ефективно жилищно осветление в България

 

 

 

Доклад за промоционалната кампания на ENERLIN в България .pdf