Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект East GSR

/

EAST GSR

 

Слънчеви топлинни приложения в Източна Европа с Гарантирани Слънчеви Резултати

 

 

 

 

 

С подкрепата на /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тридесет и шест месечен проект с цел насърчаване появата на устойчив слънчево-топлинен пазар с ориентация към ГСР в България, Румъния, Словакия и Словения в партньорство с Австрия, Франция, Германия и Гърция.

 

 

 
 

 

 

Разпространяване на концепцията за ГСР
Възобновяемите енергийни източници и в частност топлинната слънчева енергия са ключови за намаляване на очакваното нарастване на консумацията на енергия в идващите години. Получаването на гореща вода от слънчева енергия е добре известен и удобен метод, имайки в предвид слънчевата радиация в страните от Източна Европа.
От началото на 90–те години професионалисти, работещи в топлинно–слънчевия сектор разработват колективни слънчеви системи за снабдяване с топла вода, използвайки качествено нов подход, отговарящ на съвременните нужди. Вече е възможно гарантирането чрез договор на техническите и икономическите резултати на слънчевата топлинна система с използване на процедурата за Гарантирани Слънчеви Резултати (ГСР). Това е приложено за първи път във Франция а впоследствие разпространено и в ЕС 15 с помощта на програмите Thermie и ALTENER.

За популяризиране на конкурентната употреба на топлинна слънчева енергия и за слагане началото на  устойчиви национални пазари за топлинна енергия, проекта има 3 основни цели:
• Усвояване и трансфер на качествения подход на ГСР в петте Източно Европейски страни партньорки.

•Прилагане на пилотни проекти и технико икономически изследвания за доказване надеждността на колективните приложения.

• Широко разпространяване и популяризиране на ГСР на всички потенциално заинтересовани инвеститори (специалисти по слънчева енергия, финансови институции, хора отговорни за взимане на решения в обществения/ частния сектор, крайни потребители) за увеличаване на доверието и премахване на съществуващите бариери за широка употреба на тази технология. Обучението и създаването на мрежи ще бъде неразделна част от действията по разпространението.

 

 

 

 

Очаквани Резултати
• Трансфер на хартата за ГСР, подобряване качеството на топлинното слънчево оборудване и на инсталациите

• Обучение на професионалисти за повишаване на познанията както за дизайна така и за работата на колективни топлинни слънчеви системи

• Насърчаване интегрирането на топлинни слънчеви системи в процеса на изграждане на конструкциите на сгради

•Внедряване на една цялостна телемониторингова система във всяка страна на съществуваща        топлинна слънчева инсталация с теоретичен  договор за ГСР и отворен достъп до резултати на тази система за да се демонстрира надеждността и да се повиши доверието в нея

• Извършване на технико икономически проучвания за слънчеви системи за битова гореща вода (БГВ) (с използване на договор за ГСР) за нови потенциални слънчеви системи и представяне на резултати и проекти на потенциални инвеститори, финансови институции и организатори.

• Изграждане на мрежа и разпространяване на резултатите от проекта за насърчаване на потенциални клиенти и инвеститори да възприемат топлинната слънчева технология като достатъчно развита и надеждна

• Поощряване  на този качествен подход на ниво ЕС 25

 

Брошура на проекта

 

Наръчник за мониторинг на слънчеви системи - 1 част

Наръчник за мониторинг на слънчеви системи - 2 част