Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

E-TOOL

Оценка на енергийната ефективност на сгради – първа стъпка към тяхното обновяване - Проект “E-TOOL”

по програма “Интелигентна Енергия за Европа” на Европейската комисия
Идеята: Целта на проекта е да се поощри внедряването на Директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за енергийните характеристики на сгради. Идеята е за тази цел да се създаде просто средство за определяне на енергийните характеристики на сгради, това средство да е приложимо в цяла Европа и да е фокусирано върху основните видове сгради.
Състояние на сградния фонд в България: Около 60% от сградите в страната са изградени преди 1965г. Особеност при жилищните сгради е големият брой собственици на един жилищен блок. Положението се усложнява и от факта че, след 1990г. се наблюдава голямо разслоение в обществото и днес в един жилищен блок живеят хора с различни доходи, възможности и интереси.
Всички тези обстоятелства водят до лоша поддръжка на сградите, а един цялостен ремонт е трудно осъществим. Като следствие от това в сградите се появява конденз, мухъл, инсталационни и конструктивни проблеми, и не на последно място се увеличава енергопотреблението.
Саниране и енергийна ефективност: Политиката на ЕС за намаляване консумацията на енергия в сградите, както и българският закон за енергийна ефективност и наредбите към него, изискват при основен ремонт на сгради да се приложат мерки за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Тези мерки водят до намаляване на разходите за горива и ел. енергия, повишаване на комфорта в сградите, удължаване на експлоатационния им период и повишаване на стойността им.
Преди да се пристъпи към ремонт на сграда е необходимо да се направи оценка на нейните енергийни характеристики и да се определят най-оптималните мерки за енерго-спестяване, които следва да се изпълнят. При сгради с обща площ над 1000м² обследването за енергийна ефективност трябва да се извърши съгласно изискванията на наредбите. За останалите сгради може да се използва опростен метод като програмата E-TOOL. Тази програма може да се използва и за даване на консултации на място и бързо определяне на основните мерки за повишаване на енергийната ефективност, които следва да се изпълнят за дадена сграда.
Какво представлява програмата E-TOOL: Това е лесна за ползване компютърна програма на ексел таблици.
Първа страница съдържа общи данни за сградата: адрес, собственик, година на изграждане, тип сграда (къща, жилищен блок, административна сграда, хотел, търговска сграда, болница, училище), застроена площ, етажност, тип конструкция, отопляеми площ и обем и климатизирани площ и обем.
Втора страница съдържа данни за енергийната консумация на сградата по месеци: използвани горива, видове консумация – за отопление, охлаждане, битова гореща вода, осветление, ел. уреди и общата енергийна консумация.
Трета страница съдържа данни за отоплителната инсталация на сградата като: наличие и вид  на отоплителната система, състояние и тип на котела и наличие на система за регулиране. На базата на данните се дават препоръки за повишаване на ефективността на отоплителната система.
Четвърта страница съдържа данни  и препоръки за климатичните системи.
Пета и шеста станици съдържат данни и препоръки за водоснабдителната система и осветлението.
Седма станица съдържа данни за обитаването на сградата: брой обитатели, площ на обитател, дневна и нощна температури на отопление и охлаждане. Дават се препоръки за температурния режим на сградата (дневен, нощен, летен и зимен).
Осма страница съдържа данни за елементите на външната обвивка на сградата: наличие на изолации по външни стени, покриви и елементи, граничещи с неотопляеми помещения; вид на дограмата и на остъкляването, наличие на сенници и др. Дават се препоръки за подобряване на топлинната изолация на външните елементи на сградата.
Девета страница съдържа анализ на икономическата изгода от предложените енерго-спестяващи мерки: списък на предложените мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквано енерго спестяване, необходими инвестициии и период на възвръщаемост.
Заключение: от особена важност за постигането на добри резултати е да се предвидят най-подходящите за всяка сграда мерки за повишаване на енергийната ефективност, преди да се пристъпи към ремонт или обновяване. С програмата E-TOOL това може да стане бързо и с по-малко средства.

 

Наръчник за работа с програмата