Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Чисти технологии за изкопаеми горива

 - Изгаряне в кипящ слой;

 

 - Прилагане на комбиниран цикъл с интегрирана нискотемпературна топлина;

 

 - Компютърно управление на горивни процеси в парогенератори.

 

 

 

Проекти:

 

 


 - ОPЕТ - По-чисти Изкопаеми Горива, NNE5/2002/97, включващ:

  •     Насърчаване газификация на ниско качествени лигнитни и кафяви въглища;
  •     Насърчаване прилагането на чисти въглищни технологии в съществуващи електростанции на въглища.

 

За повече информация и материали вижте секция "Библиотека"

 

 

 

 - NAS-LOTHECO, NNE5-2001-00813, Проучване на възможността за прилагане на цикъла LOTHECO в България. Цикълът LOTHECO е комбиниран цикъл с интегрирана ниско-температурна топлина.

 

 

 

 - Насърчаване на технологии за изгаряне в кипящ слой в Балканските страни, 2001г.

 

 

 

 - Мрежа за информационен обмен за чисти въглищни технологии, 2001г.