Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Биомаса/ биогорива

 - Потенциал на различни видове биомаса;

 

 - Поощряване производството и използването на пелети и брикети;

 

 - Поощряване производството и използването на биогорива за транспорта (биодизел и биоетанол).

 

 <   Вижте проектите ни

 

 

 

      Други проекти:

 

-  Проект BioDieNet е инициатива на Европейската комисия, Програма Интелигентна енергия за Европа, насочена към поощряване използването на отпадно олио от ресторанти и заведения за обществено хранене като суровина за производство на биодизел.

Страница на  проекта   http://www.managenergy.net/countries/181

Наръчник за биодизел

 

 

-  Проект  Biomass Partnership (Партньорство за биомаса)

 

Улесняване на вериги за доставка на дървена биомаса и изграждане на партньорство в редица страни на ЕС, включително България