Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Проект Altener BioEast

Проектът се фокусира върху оценката и насърчаването на биогоривата за транспортни нужди (биодизел и биоетанол).