Енергиен център София ООД


Независима консултантска компания


Чиста енергия за един устойчив свят

Новини

 

 

 

 

 

 

11 декември 2015г.

Обявен е конкурс за наградата "Зелена обществена поръчка на България" по проект Green ProcA

 

Виж повече

 

 

 

 3. декември 2015г.

Oбучение в община Габрово по Green ProcA

 

На 2 декември 2015 се проведе обучение  в община Габрово, организирано със съдействието на общината и Еко-Енергия. Тема: зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ). Присъстваха 21 експерти от 8 общини.[…] повече

 

 

3. октомври 2015г.

Представяне на проекта Green ProcA на Национална конференция на АБЕА 

 

  На 2 октомври 2015 в Пловдив беше представен проекта Green ProcA на X Национална конференция на АБЕА. Презентацията беше фокусирана върху ролята на зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ).[…] повече

  

 

 

12 юни 2015г.

Проектът Green ProcA на "Годишна среща на местните власти от югоизточна Европа", 17 май 2015г.

На 17 май 2015 г. проекта Green ProcA  беше представен на участниците на “Годишната среща на местните власти от югоизточна Европа”. Презентацията беше фокусирана върху ролята на зелените обществени поръчки (ЗеОП) при изпълнението на плановете за действие за устойчива енергия на общините (ПДУЕ).

Презентацията може да свалите  тук Green_ProcA_presentation_17_May 2015_final

 

 

 

2 април 2015г.

Община Брацигово се присъедини към инициативата "Съглашение на кметовете" по проект "50 000 and 1 SEAPs"

Общински съвет-Брацигово взе единодушно решение за присъединяване на общината към Съглашението на кметовете. Това стана на 29.01.2015 година там по време на редовна сесия на местния парламент.

Община Брацигово се намира в област Пазарджик и попада в Западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Общината заема площ от 221 кв. км и наброява население от 9648 души. Граничи с общините Кричим, Пещера и Батак. Община Брацигово е приела общински план за развитие до 2020г., актуализиран план за енергийна ефективност и програма за възобновяеми енергийни източници.

В рамките на проекта “50 000 and 1 SEAPs” община Брацигово разработва план за действие за устойчиво енергийно развитие, който да бъде внесен за одобрение от Съглашението на кметовете.

Цел на проекта е създаването на съгласуван подход за интегриране на системи за управление на енергията, съгласно изискванията на ISO 50 0001, с Плановете за действие за устойчива енергия (ПДУЕ). Проектът има за цел и институционализиране на устойчиви енергийни политики, и гарантиране ефективното прилагане на ПДУЕ по време и след приключване на проектните дейности.

Проект “50 000 and 1 SEAPs” се изпълнява от асоциации на общини и консултантски енергийни компании от Италия, България, Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Испания, Франция и Германия и е съфинансиран от програмата Интелигентна енергия-Европа на Европейския Съюз. Партньори за България по проекта са Асоциацията на родопските общини и Европейски център за качество.

За повече информация, посетете сайта: www.50 0001seaps.eu

D6.3_Green ProcA_Newsletter I_BG_SEC

D6.3_Green ProcA_Newsletter 2_BG_SEC

 

Текущи проекти

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Проект Green ProcA                                                                                      

 

 Green ProcA има за цел да информира и подпомогне организациите, извършващи обществени поръчки, при прилагането на Зелени Обществени Поръчки (ЗеОП) в седем европейски страни.

 

 http://gpp-proca.eu/bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "SITYnvest"

 

Иновативни методи за финансиране на проекти за енергийната ефективност

  www.citynvest.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  IN-BEE

 

 "Оценяване на нематериалните аспекти: социално-икономическите ползи от повишаването на енергийната ефективност"

 www.in-bee.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нашата дейност

В основата на дейността на Енергиен център София от 1997 година е необходимостта от по-рационално използване на енергийните източници и намаляване на вредните за околната среда емисии, като същевременно се отговаря на нарастващото търсене на енергия.  Енергийната ефективност при крайния потребител (сгради, индустрия и т.н.), ко-генерацията, широкото използване на слънчевата, вятърната и био-енергията са сред приоритетните дейности на центъра.

 

Енергиен център София следва политиката на Европейския Съюз за поощряване и внедряване на нови технологии за чисто използване на енергията в местен, регионален, национален и европейски мащаб с цел постигане на устойчиво развитие. Центърът е изпълнявал проекти по програмите: IEE, рамкови програми (включително FP7), PHARE, THERMIE, SYNERGY, SAVE, ALTENER и други. Центърът работи и по проекти на Световната Банка, на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, а също така и по проекти с японски партньори.

 

Основните сфери на дейност на Енергиен център София включват: изготвяне на проучвания и оценки на енергийния потенциал на нови технологии, материали и горива, пазарни проучвания, провеждане на поощрителни кампании, организиране на курсове за обучение, семинари и конференции, създаване на регионални мрежи и др. в следните области:

 

• Енергийна ефективност на сгради: обществени, жилищни, индустриални и др., потребителско поведение, нови ефективни енергийни технологии, енергийно ефективно осветление;
• Енергийна ефективност в индустрията: приложение на различни ко-генерационни схеми, хоризонтални енергийни технологии, енергийна ефективност на топлофикационни системи;
• Чисти технологии за изкопаеми горива;
• Възобновяеми енергийни източници: слънчеви колектори за отопление и охлаждане, фотоволтаични инсталации, биомаса и биогорива, вятърни турбини, малки ВЕЦ;
• Енергийно управление, енергийна политика и планиране, финансови схеми, търговия с емисии, общински инициативи.