Чиста енергия за един устойчив свят

Енергиен център София е независима консултантска компания работеща в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Центърът предоставя услуги на Европейската комисия, международни организации, национални, регионални и местни власти и организации за разработка, управление и приложение на енергийни проекти и програми, пазарни проучвания и оценки, обучение, информационни и поощрителни кампании, енергийно управление, политика и планиране.

 

Clean energy for a sustainable world

Sofia Energy Centre is an independent consultancy company working in the area of energy efficiency and renewable energy sources. The Centre provides services to the European Commission, international organizations, national, regional and local authorities and organizations for the development, management and implementation of energy projects and programs, market studies and assessments, training, information and promotion campaigns, energy management, policy and planning.